Juridische informatie

1. Inhoud van de website

PB Swiss Tools controleert en actualiseert regelmatig de informatie op deze website. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, aanvaardt PB Swiss Toolsgeen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de online beschikbare informatie.

PB Swiss Tools is in verband met het gebruik van deze website en het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens, uitsluitend verantwoordelijk voor de door haar bestuursorganen veroorzaakte schade door opzet of grove schuld of in het geval van dwingende bepalingen binnen de wettelijke aansprakelijkheid. Daarbij is iedere andere aansprakelijkheid, die in verband gebracht kan worden met deze website, zowel voor directe als indirecte schade, inclusief gederfde winst en andere gevolgschade, uitgesloten. Deze disclaimer geldt in het bijzonder ook voor schade, als gevolg van toegang tot of het al dan niet gebruiken van de gepubliceerde informatie, die door misbruik van de verbinding of door technische storingen ontstaan zijn, zoals die door virussen of andere schadelijke programma’s of op andere wijze aan de computerapparatuur of programma’s van de gebruiker of aan diens gegevens (inclusief verlies van gegevens) veroorzaakt worden.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. PB Swiss Tools behoudt zich uitdrukkelijk het recht, afzonderlijke pagina’s of het totale onlineaanbod zonder aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of het aanbod voor een bepaalde periode of definitief aan te passen.

2. Referenties en Links
Referenties en Links op websites van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van PB Swiss Tools AG. Het verwerpt iedere verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. De toegang tot en het gebruik van deze websites is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

3. Intellectuele eigendomsrechten - auteurswet
Het logo PB Swiss Tools® en de claim work with the best® zijn geregistreerd en beschermd handelsmerk van PB Swiss Tools AG.

PB Swiss Tools is eigenaar van de teksten, afbeeldingen, vormgeving, gegevens en informatie. Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de PB Swiss Tools website, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, niet worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, overgedragen, gepubliceerd of schriftelijk (elektronisch) doorgegeven worden.

PB Swiss Tools behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de aan de bezoeker ter beschikking gestelde exemplaren, illustraties, tekeningen, berekeningen, gegevens en overige documenten, zoals commerciële en technische specificaties.

4. Kinderen
Via deze website willen wij geen gegevens van personen onder de 18 jaar ontvangen. Personen onder de 18 jaar moeten toestemming van hun ouder of voogd hebben voor het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons. P

5. Plaats van jurisdictie en toepasselijk recht
De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die in verband staan met deze website, is de vestigingsplaats van PB Swiss Tools. Met uitzondering van alle wetten en regels inzake internationaal privaatrecht, is het Zwitsers recht van toepassing.

6. Commentaren en reviews door bezoekers van de website
De gebruiksvoorwaarden zijn van essentieel belang voor het gedrag van de bezoekers op de website met betrekking tot de door PB Swiss Tools aangeboden mogelijkheden (commentaren). Als de inhoud van welke aard dan ook aan PB Swiss Tools wordt verzonden, garanderen afzenders het volgende:

  • U bent de enige auteur en eigenaar van de respectieve rechten van intellectuele eigendom
  • U doet vrijwillig afstand van alle morele rechten, waarop u mogelijk met betrekking tot de inhoud recht op heeft
  • U bent tenminste 18 jaar oud
  • Het gebruik van de door u verstrekte inhoud is geen schending van een rechtsgrondslag, documenten van derden of gebruiksvoorwaarden en leidt niet tot schade voor natuurlijke personen of rechtspersonen
  • Geen enkele inhoud zal van beledigende, lasterlijke en haatdragende aard zijn of seksistisch, racistisch of religieuze vooroordelen uitdrukken of zou op zulke wijze opgevat kunnen worden
  • Geen enkele inhoud zal computervirussen, malware (schadelijke software) of andere potentieel gevaarlijke computerprogramma’s of bestanden bevatten
  • Ten aanzien van de ter beschikking gestelde inhoud door de bezoeker van de website, wordt PB Swiss Tools het eeuwigdurende, onherroepelijke, gratuite, overdraagbare recht toegewezen
  • De naar PB Swiss Tools gezonden inhoud kan naar eigen goeddunken worden gebruikt. PB Swiss Tools behoudt zich het recht, elke inhoud te corrigeren of te verwijderen, die naar eigen goeddunken de richtlijnen en andere bepalingen in de voorwaarden schenden
  • Door het opgeven van het e-mailadres en andere inhoud, gaat de bezoeker ermee akkoord, dat de gegevens worden gebruikt en contact voor administratieve doeleinden gelegd mag worden.