29.10.2021 | In de media

Plannen, beslissen, realiseren

[Translate to Dutch:]

Het ontstaan van een gereedschapsklassieker als basis voor ecologisch ondernemerschap: Een gesprek met PB Swiss Tools CEO Eva Jaisli en de Project Manager Development Manufacturing Martin Leuenberger over kwaliteit, verantwoordelijkheid en koolstofvrij maken.

«We houden al rekening met het milieuaspect bij de aanschaf van een nieuwe machine. »
____________
Martin Leuenberger,
Project Manager Development Manufacturing

 

De firma PB Swiss Tools produceert sinds 1878 in het Emmental Zwitserse kwaliteitsgereedschappen en medische instrumenten voor de hele wereld. Mevrouw Jaisli, u leidt de onderneming sinds 25 jaar, wat bepaalt dit jarenlange succes?

Eva Jaisli (EJ): Het is een continu ontwikkelingsproces, waarbij we ons steeds afvragen: Wat verwachten onze klanten morgen van ons? Wat wordt er vereist, om aan hun verwachtingen te voldoen en ze enthousiast te maken? Cruciaal zijn onze innovatiekracht, de onmiskenbare kwaliteit en de concurrerende prijzen. Deze factoren zijn beslissend, of we een leiderspositie op de wereldmarkt behouden en onze belofte «work with the best» nakomen kunnen.

Martin Leuenberger (ML): Vermeldenswaard is zeker ook de levenslange garantie op onze gereedschappen. Als we daar zelf niet van overtuigd waren, dan zouden we die niet verlenen. Men heeft vertrouwen in ons gereedschap – het is de vaste metgezel van professionals in de industrie en bij ambachtelijk werk, alsook van veeleisende doe-het-zelvers.

Duurzame ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen uw onderneming. Hoe is deze doelstelling ontstaan?

EJ: De eigenaars van het familiebedrijf hebben generaties lang de focus op duurzame ontwikkeling gelegd en overeenkomstig geïnvesteerd. Met inachtneming van sociale, economische en ecologische verantwoordelijkheid geven we tot op heden vorm aan de ontwikkeling van de onderneming. Een goed voorbeeld daarvan is ons geheel recyclebare hecht uit Cellulose Acetate Butyrate (CAB) – een afgeleide natuurstof, vervaardigd op basis van cellulose. Het hecht is uit nood geboren tijdens de tweede wereldoorlog, toen gereedschap uit het buitenland niet meer verkrijgbaar was. Het Zwitserse leger verzocht PB Swiss Tools de behoefte daaraan af te dekken. Mijn schoonvader naam de uitdaging aan en investeerde een halve jaaromzet in de aankoop van een spuitgietmachine uit Amerika, een in Europa toentertijd onbekende technologie. 

PB Swiss Tools heeft vroegtijdig voor warmtepompen gekozen. Lagen hier overeenkomstige overwegingen aan ten grondslag?

EJ: Deze visie kwam eveneens van mijn schoonvader, die gezegd heeft: «Ik wil geen schoorsteen op de nieuwe fabriek, er moet een andere oplossing zijn.» Zo waren we in 1979 een van de eerste firma’s in Zwitserland die een warmtepompinstallatie in deze orde van grootte in bedrijf nam.

ML: En dat ondanks de exorbitante kosten destijds – een oliebrander zou slechts een fractie daarvan gekost hebben. Dat was toentertijd een pioniersprestatie waarop we vandaag de dag nog teren.

U heeft sindsdien nog meer warmtepompen in gebruik genomen. Wat zijn hiervan de voordelen?

ML: De warmtepompen kunnen we met de restwarmte uit het koelwater van onze machines laten draaien. Eén van onze beide fabrieken wordt uitsluitend met grondwater-warmtepompen verwarmd.

Zijn de milieu- en energiethema’s bij PB Swiss Tools verankerd in de bedrijfsstrategie?

EJ: Ja, de duurzame ontwikkeling is een speerpunt van onze vier jaar strategie. Deze is afgestemd op de visie van een zich duurzaam ontwikkelende maatschappij. Op basis van de strategie ontwikkelen we een actieplan, waarin de mijlpalen voor twee jaren zijn gedefinieerd. Daarbij gaat het onder andere om het voor het milieu relevante besparen van water, stroom en chemicaliën, alsook om de reductie van broeikasgasemissies.

Hoe werkt u beiden samen?

ML: De samenwerking is ongecompliceerd. We hebben een zeer korte hiërarchische opbouw. Als er vragen zijn en beslissingen genomen moeten worden, bekijken we dat samen, analyseren met alle betrokkenen en beslissen op korte termijn.

 

«Bij kwaliteit hoort duurzame ontwikkeling.»
____________
Eva Jaisli,

CEO
 

Zwitserland streeft naar een netto-nul-uitstoot. Gaat u met PB Swiss Tools ook die kant op?

EJ: Absoluut. De CO²-reductie is een van de vereisten om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit onderwerp bevat een maatschappelijk politiek en een ondernemers belang. Wij reduceren met onze maatregelen niet alleen de uitstoot, maar ook de kosten. Het doel is aldus in overeenstemming met onze logica en is daardoor ook onderdeel van onze strategie.

Naast de warmtepompen heeft u nog meer milieubesparende voorzieningen gerealiseerd.

ML: Precies. Een verdere mijlpaal was de reiniging van het industriële afvalwater tien jaar geleden. Dankzij de invoering van de kringloop-waterzuivering voor onze galvanische afdeling besparen we vandaag de dag zeer veel water. In principe houden we bij de aanschaf van een nieuwe machine al rekening met het milieuaspect. We onderzoeken hoe we de restenergie kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om mee te verwarmen. Onze technologie en productie innoveren we voortdurend en verhogen zo de milieubescherming en de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Het loont zich zonder twijfel bestaande processen onder de loep te nemen en voortdurend te verbeteren.

EJ: We streven ernaar milieurelevante verantwoordelijkheden op ons te nemen voor ons en de komende generaties. Dat vraagt om systematiek in het denken, beslissen en realiseren. Het heeft echter ook met de instelling te maken, de ondernemingsgeest. Hoe meer er meedenken, des te beter de resultaten. De te nemen maatregelen vereisen echter ook de bereidheid om voortdurend te investeren.

Hoe wordt dat concreet gerealiseerd?

ML: Van groot belang is bijvoorbeeld het onderhoud van onze installaties. Slijtage is ook altijd een verlies, en kan tot uitval leiden. Daarom is bij de productontwikkeling het in beschouwing nemen van de totale levenscyclus vanaf de totstandkoming tot de verwijdering zeer belangrijk.

EJ: Daarom zijn we ook geïnteresseerd in hoe leveranciers omgaan met de milieuaspecten. Het gaat erom alle aspecten steeds weer onder de loep te nemen en te vragen: Hoe hoog is het technologisch ontwikkelingsniveau nu? Op welke manier kunnen we met nieuwe oplossingen onze producten of productieprocessen verder optimaliseren?

Welke randvoorwaarden heeft het MKB nodig, om de weg naar het koolstofvrij maken in te kunnen slaan?
EJ: We hebben voldoende speelruimte nodig om te kunnen ondernemen en moeten die dan met grote verantwoordelijkheid en zorgvuldig benutten. De Wet Milieubeheer, die in 1985 in werking is getreden, gaf richting aan de zorgplicht en heeft er zeker aan bijgedragen milieuvriendelijke manieren van produceren te bevorderen.

U heeft allebei de ondernemingsgeest als factor voor duurzame activiteiten van de onderneming genoemd. Kunt u dat nader toelichten?

ML: Een thema is toereikendheid. We vragen ons af: Is de vliegreis naar de klant dringend nodig, of kunnen we dat anders oplossen? We onderzoeken altijd of er alternatieve manieren zijn om op hulpbronnen te besparen. De bereidheid om ergens van af te zien hoort daar ook bij.Het is een levenshouding. Gelukkig zijn er bij ons zeer velen die meedoen en het nut ervan inzien.

EJ: Zinvol en voldoening gevend werk is heel belangrijk. Duurzame ontwikkeling behoort tot wat het leven waardevol maakt – hetzij als individu, als familie, als bedrijf of als samenleving. Verantwoord ondernemen is voor mij zinvol en geeft voldoening. Dit oogmerk streven we na bij PB Swiss Tools. Met innovatie en continuïteit ontwikkelen we onze producten, zonder daarbij de verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu uit het oog te verliezen. Want onderdeel van onze kwaliteit is de duurzame ontwikkeling. Dat is onze bedrijfsfilosofie. Daarvoor zijn vaandeldragers nodig, die dat uitdragen. En dat niet alleen binnen de firma. 
 


Eva Jaisli, CEO van PB Swiss Tools en vicepresident Swissmem, zet zich op nationaal niveau in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de werking van de warmtepompen wordt restwarmte van machines in de fabriek gebruikt.Voor de vervaardiging van de gereedschapshechten wordt Acetobutyrate gebruikt, wat direct in huis gerecycled en weer in het productieproces hergebruikt wordt.Martin Leuenberger is sinds 1998 werkzaam bij PB Swiss Tools en is verantwoordelijk voor de sectoren milieu en arbeidsveiligheid.
 

Interview: Corinne Keller
Foto: Sonja Heusinger

 

Share this article
Share Tweet Share Email
Visit
Abonneer u op magazine Inside